Het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren

Sinds november 2011 is het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren ingesteld. Op deze pagina vindt u informatie over de achtergrond, de statuten, deelnemers en de verslagen van de bijeenkomsten.

De informatie op deze website tot stand gekomen met hulp van de voorlopers van dit forum: het Stakeholdersoverleg e-Factureren en de Expertgroep Awareness e-Factureren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het forum: Kim Özturk.

Aanleiding voor het forum

Het Nationaal Multi-belanghebbenden forum e-factureren (NMBF) is opgericht in 2011 en heeft afgevaardigden in het “European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing“. Het NMBF komt voort uit het stakeholdersoverleg e-Factureren en de Expertgroep Awareness e-Factureren, dat al vanaf 2006 de belanghebbenden rond e-factureren bijeen bracht en de basis heeft gelegd voor deze website (e-factureren.info).

Doel van het Nationale en Europese forum is de Europese commissie te ondersteunen bij de invoering van de Europese richtlijn e-factureren (Directive 2014/55/EU on e-invoicing in public procurement). Deze richtlijn verplicht aanbestedende organisaties in de lidstaten om elektronische facturen (dat wil zeggen: electronische facturen zijn berichten die door computers automatisch kunnen worden verwerkt) te accepteren. De invoering van de richtlijn vraagt om allerlei afspraken, bijvoorbeeld over de eisen aan de elektronische factuur (zoals het formaat) en de afdracht van BTW.

In het Europese forum hebben afgevaardigden zitting uit de nationale fora. In de nationale fora hebben belanghebbenden en experts zitting. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is voorzitter van het Nederlandse forum. Het doel van de fora is bij te dragen aan een goede invoering van de richtlijn, door ervaring en kennis te delen over de vragen rond de invoering van de richtlijn en belangen in te brengen dragen.

Het Europese forum is in 2011 opgericht (zie: Besluit van de Commissie van 2.12.2010 tot oprichting van een Europees multi-stakeholderforum inzake elektronische facturering e-facturering, C(2010) 8467 definitief). De opdracht is in 2014 verlettp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/decision8467_nl.pdfngd (Decision Setting up the second European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing). Het Europese forum heeft toen gezelschap gekregen van de Multi-Stakeholders Expert Group on eProcurement, en werkt daar nauw mee samen.

Doelstelling

Doelstelling van het Nederlandse Forum e-Factureren is:

 • Afstemming tussen belanghebbenden ter bevordering van adoptie van elektronisch factureren in Nederland.
 • Uitwisselen van “best practices‟.
 • Adviseren Nederlandse delegatie voorafgaand aan Europees Forum (dit behoeft niet te leiden tot een standpunt op basis van consensus).
 • Communiceren en opvolgen van uitkomsten Europees Forum naar achterban.

Spelregels

 • Wanneer u interesse hebt om deel te nemen kunt u dat aangeven bij de secretaris van het forum (Kim Özturk, kim.ozturk@logius.nl)
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties besluit over deelname, in overleg met de andere forumleden.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zit het forum voor.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties levert het secretariaat.
 • De agenda, documenten en verslagen van vergaderingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.e-factureren.info.
 • De Nederlandse afvaardiging naar het Europese Forum bestaat uit de voorzitter van het Nederlandse Forum en een afgevaardigde uit het forum.

Vergaderfrequentie van het Nederlandse e-Factureren Forum

 • Het Nederlandse Forum komt in principe drie keer per jaar bij elkaar. (Het Europese Forum vergadert maximaal twee keer per jaar).

Disclaimer